Skip to main content
Skip table of contents

Zadavatel 28. 6. 2024


Změny v souvislosti s účinností vyhlášky č. 345/2023 Sb. o uveřejňování formulářů pro účely ZZVZ a náležitostech profilu zadavatele

Přínosem tohoto změnového požadavku je provedení úprav systému NEN souvisejících s vyhláškou č. 345/2023 Sb. O uveřejňování formulářů pro účely ZZVZ a náležitostech profilu zadavatele tak, aby systém NEN odpovídal legislativním požadavkům za současného zajištění uživatelského komfortu.

Zadávací postup byl neúspěšný

V případě, že u zadávacího postupu nedojde k odeslání oznámení o výběru dodavatele v zadávací lhůtě a uplynou 3 měsíce od skončení zadávací lhůty, budete moci nastavit jeho aktuální stav jako „Neúspěšný“.

Označení ZP jako Neúspěšný - MW.png

Po kliknutí v šedé horní liště na tlačítko „Úkony zadavatele“ se zobrazí možnost „Označit zadávací postup jako neúspěšný“.

Označení ZP jako Neúspěšný - Tlačítko.png

Po stisknutí tlačítka systém NEN zobrazí upozornění pro změnu stavu, kdy po jeho potvrzení dojde k automatickému uveřejnění aktuálního stavu na veřejné stránce systému NEN.

Označení ZP jako Neúspěšný - Validace.png

Změnu aktuálního stavu „Neúspěšný“ lze vrátit zpět přes nový nestandardní stav č. 47, který navrátí zadávací postup do předchozího stavu.

Nestandardní stav č. 47.png
Uveřejnění všech členů v případě společné účasti více dodavatelů

V případě, kdy podává nabídku více dodavatelů společně ve sdružení dodavatelů, dojde k uveřejnění všech členů sdružení, kteří budou zobrazeni při stisknutí tlačítka „Detail“ u vybraného dodavatele v bloku „Seznam účastníku“ ve výsledku zadávacího postupu na veřejné stránce systému NEN.

Identifikátor projektu, pokud je zakázka alespoň částečně financována z dotace

V bloku „Ostatní údaje“ na záložce „Základní údaje“ v zadávacím postupu budete moci vyplnit údaje identifikátoru projektu, který dotuje zadávací postup.

Identifikátor projektu při dotování ZP MW.png

V případě, že bude pole „Identifikátor dotačního projektu” vyplněno, dojde po uveřejnění informací o zadávacím postupu k propsání vloženého údaje na veřejnou stránku systému NEN do bloku „Základní informace“ v zadávacím postupu.

Identifikátor projektu při dotování ZP - Večejná část.png

Vymezení předmětu smlouvy, pokud nebyla smlouva uveřejněna v registru smluv

Na formuláři „Smlouva“ bude blok „Základní popis plnění“ přejmenován na „Základní popis předmětu plnění smlouvy“, který bude automaticky předvyplněný předmětem zadávacího postupu.

Základní popis předmětu plnění smlouvy - MW.png

Po uveřejnění výsledku společně s uzavřenou smlouvou bude popis možné zobrazit v detailu smlouvy v bloku „Doplňující informace“ na veřejné stránce systému NEN.

Základní popis předmětu plnění smlouvy - veřejná část.png

Datum ukončení soutěže o návrh

V záznamech soutěží o návrh v bloku „Základní informace“ bude přidán nový údaj s název „Datum ukončení soutěže o návrh“, které zobrazuje uvedené datum, kdy byla soutěž ukončena. Toto datum bude definováno datem rozhodnutí poroty o výběru výherního návrhu nebo datem zrušení soutěže.

Datum ukončení Soutěže o návrh - veřejná část.png

Typ atributu odůvodnění použití JŘSU, JŘBU a jiných komunikačních prostředků

Během vyplňování strukturovaných dat písemné zprávy půjde vybrat již z předem připravené nabídky odůvodnění pro použití jednacího řízení s uveřejněním/bez uveřejnění nebo pro odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků s příslušným vyplněným textem odůvodnění.

Odůvodnění JŘSUJŘBU a jiných komunikací - MW.png

Při výběru odůvodnění a uveřejnění strukturovaných dat písemné zprávy budou zvolené informace uveřejněny na veřejné stránce systému NEN zadávacího postupu v záložce „Výsledek“ v samostatném bloku „Písemná zpráva - odůvodnění“.

Písemná zpráva - odůvodnění - veřejná část.png

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků a soupis osob u kterých byl zjištěn střet zájmů u soutěže o návrh

Pro zaevidování přibude na záložce „Výsledek zadávacího postupu“ v bloku „Evidence výsledku SoN a uveřejnění v NEN“ tlačítko „Doplnění údajů k výsledku SON“, které po stisknutí otevře stejnojmenný formulář pro doplnění potřebných informací. Mezi tyto informace budou patřit údaje jako je odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků a soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmu.

Doplnění údajů SoN - tlačítko.png
Doplnění údajů SoN - detail MW.png

Jakékoliv vyplněné údaje budou automaticky uveřejněny společně s výsledkem na veřejné stránce systému NEN v bloku „Doplňující informace“.

Doplnění údajů SoN - veřejná část.png

Údaj o tom, že byla s vybraným dodavatelem uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda

V záložce „Výsledek“ v zadávacím postupu na veřejné stránce systému NEN bude v bloku „Seznam účastníku“ přidán nový sloupec „S dodavatelem byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda“, který napomáhá pro lepší orientaci v seznamu.

Sloupec - S dodavatelem byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda.png

XML Rozhraní profilu zadavatele

Bude upraveno XML rozhraní profilu zadavatele v systému NEN. Uveřejnění, která budou provedena po datu účinnosti této vyhlášky, budou vyhovovat struktuře, která je definována na ISVZ.

https://isvz.nipez.cz/profily-zadavatelu/profily-zadavatelu-podle-zakona-c-1342016-sb-struktura-dle-vyhlasky-c-3452023-sb

Při volání rozhraní nebude umožněno, aby uživatel zadal datum, které současně spadá do období účinnosti vyhlášky 168/2016 Sb. a 345/2023 Sb.

Údaje o tom, že byl účastník ZP/ SoN vyloučen a důvod pro vyloučení.

Při spuštění úkonu vyloučení účastníka zadávacího postupu/soutěže o návrh bude redukován počet vytvořených důvodů pro vyloučení a bude zachována pouze možnost „Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu či neposkytl zadavateli potřebnou součinností“. Pro podrobnější odůvodnění pro vyloučení bude i nadále vymezeno textové pole „Odůvodnění vyloučení dodavatele“.

Vyloučení uřastníka ZP - MW.png

V případě, že bude během zadávacího řízení účastník vyloučen, budou informace o vyloučení uveřejněny s výsledkem v bloku „Seznam účastníků“, kde v detailu informací vyloučeného účastníka přibyde nový blok „Informace o vyloučení účastníka“.

Informace o vyloučení účastníka - Veřejná část.png

E-aukce - změna výchozího nastavení (nová metodika)

Přínosem tohoto změnového požadavku je zpracování metodiky doporučeného nastavení e-aukce a návrh úprav systému NEN, které dle metodiky přednastaví e-aukci.

Návrh doporučeného nastavení e-aukce

Níže navržená metodika by měla zadavateli přinést požadovanou úsporu, kvůli které využije e-aukce pro hodnocení nabídek:

 • Prodloužení v případě příhozu v posledních 5 minutách aukčního kola

O vítězné nabídce nebude rozhodovat schopnost přihodit v posledních vteřinách e-aukce.

 • Neomezený počet prodloužení

Pro zajištění dostatečné konkurence za účelem nejlepší nabídky.

 • Nastavení délky aukční síně na 30 minut

Minimální doba, po kterou bude mít uživatel možnost seznámení s aukční síni, vyřešení příp. technických problémů a provedení prvního příhozu. Předpokladem bude, že k přihazování bude docházet v posledních minutách, kde bude docházet k výše uvedenému prodlužování.

 • Pouze 1 kolo e-aukce

Aukční síň bude obsahovat pouze 1 kolo e-aukce pro zjednodušení nastavení. V kombinaci s uvedeným prodlužováním by mělo být 1 kolo dostatečné pro získání výhodnější nabídky. Celá e-aukce bude ukončena po ukončení posledního aukční kola.

 • Zrušení maximálního povoleného příhozu

Omezení může být v některých případech limitující; zrušení omezení může zkrátit dobu trvání e-aukce (redukovat počet prodloužení).

 • Upozornění na výši minimálního příhozu

Zadavatel bude při nastavení informován v jak velkých finančních částkách se budou přibližně pohybovat min. výše příhozu. Zadavatel tak může vhodněji nastavit min. výši příhozu.

 • Validace u odesílané Výzvy k účasti v E-aukci

Do systému NEN bude přidána validace, která při odesílání Výzvy k účasti v E-aukci uživatele upozorní na skutečnost, že by měl odesílat všem nevyloučeným dodavatelům a odesílání mu znemožní.

Novinky28620244.png

Nové nastavení e-aukce

Dojde k zjednodušení nastavení e-aukce tím, že bude značně omezena možnost specifikace e-aukce a některé výchozí volby systém NEN přednastaví dle doporučené metodiky. Nový formulář „Specifikace E-aukce” bude obsahovat pouze základní nastavení. Pokud bude uživatel chtít e-aukci více specifikovat, může toto nastavit pomocí stávajícího formuláře „E-aukce“. Tento bude ponechán a uživatel se na něj bude moci překliknout použitím volby „Pokročilé nastavení E-aukce“ umístěného v horní šedé liště formuláře.

Na formuláři budou základní údaje o e-aukci:

 • Otevření aukční síně (datum)

Pole bude obsahovat povinné datum otevření aukční síně.

 • Uzavření aukční síně

Po vyplnění data otevření aukční síně se automaticky vyplní hodnotou o 30 minut větší než otevření s možností editace.

 • Min krok nové aukční hodnoty (%) vůči nejlepší nabídce

Jedná se o povinné pole automaticky přednaplňováno hodnotou 0,5 s možností editace. Podle vyplněné hodnoty systém NEN automaticky vypočte a zobrazí jako popisek hodnotu minimálního kroku určenou z nabídkových cen, která má uživatele upozornit na výši prvního příhozu. Text popisku bude „Počáteční hodnota minimálního kroku určená z aktuálně nejlepší nabídkové ceny je“. Zobrazen bude jen v případě, kdy nabídková cena nebude dělena na subkritéria.

Novinky286202440.png
 • Volba „Neomezený počet prodlužování e-aukce”

Checkbox bude defaultně nastaven na „fajfku” s možností změny. Pokud bude nastaven na „fajfku”, systém bude neomezeně krát prodlužovat aukci, pokud dojde ve stanovené době k příhozu. Pokud však bude checkbox nastaven na „křížek”, bude zobrazeno pole „Maximální počet prodloužení” pro povinné stanovení počtu prodloužení. Automaticky nastaven na „fajfku” bude i příznak „Auto prodlužování posledního aukčního kola“, který uživatel najde na formuláři pro pokročilé nastavení.

 • Doba trvání prodloužení (min)

Pole bude defaultně předvyplněno 5 minut s možností editace. Pokud uživatel tento čas změní, bude při ukládání e-aukce na tuto skutečnost upozorněn. Hodnota tohoto pole se zároveň vyplní i do pole „Omezení pro auto prodl (min)“, které se nachází na formuláři pro pokročilé nastavení.

Novinky28620241.png

V horní šedé liště bude dále umístěna volba „Zpřístupnit E-aukci“, která na základě dat vyplněných na formuláři pro specifikaci automaticky založí aukční síň a jedno kolo aukce. Aukční síň i kolo budou mít stejné časové údaje pro zahájení a ukončení. Uživatel poté bude moci odeslat výzvu k účasti v E-aukci. Pokud bude chtít uživatel před odesláním výzvy upravit údaje na formuláři, bude moci přes volbu „Pokročilé nastavení E-aukce“ vstoupit do původního formuláře.

Novinky286202441.png
Pokročilé nastavení e-aukce

Stávající formulář „E-aukce“, který bude přístupný na novém formuláři pod volbou v šedé liště „Pokročilé nastavení E-aukce“, bude doplněn o následující změny:

 • Odstranění hlášky informující o vytvoření nové aukční síně

V případě, kdy uživatel zakládá první aukční síň, se již nebude zobrazovat hláška informující o zneplatnění původního nastavení (aukční kola atp.).

 • Vizuální upravení způsobu ukončení e-aukce, defaultní nastavení ukončení e-aukce

Checkboxy budou umístěny do bloku s názvem „Způsob ukončení e-aukce” a bude zde doplněn text, který vysvětluje kombinace voleb. Nově bude jako způsob ukončení defaultně označena možnost „Po ukončení posledního aukčního kola“, obě zbývající volby budou nastaveny na „křížek”.

 • Přejmenování pole „Max krok nové aukční hodnoty (%) vůči nejlepší nabídce“

V bloku „Parametrizace E-aukce“ bude přejmenováno pole „Max krok nové aukční hodnoty (%) vůči nejlepší nabídce“ na „Doporučený max. krok (%)“.

Novinky28620242.png

 • Checkbox nastavený na „fajfku”„V určené době nebude podána nová nabídka“

V případě zaškrtnutí checkboxu „V určené době nebude podána nová nabídka“, dojde k požadovanému ukončení pouze v průběhu posledního aukčního kola.

 • Neomezený počet prodlužování e-aukce

I zde bude přidán checkbox „Neomezený počet prodlužování e-aukce” bude defaultně nastaven na „fajfku” s možností změny.

Novinky28620243.png

Generování oznámení o zrušení pro VZMR

Přínosem tohoto změnového požadavku je upravit tiskovou sestavu „Oznámení o zrušení“ tak, aby se v případě zakázky malého rozsahu na ni odkazovalo jako na „Zadávací postup“. U ostatních druhů zakázek zůstane aktuálně použitý pojem „Zadávací řízení“.

Dojde k rozšíření tiskové sestavy o další texty, které reflektují specifika zakázek VZMR.

Novinky28620249.png

Komunikace mezi zadavateli

Přínosem tohoto změnového požadavku je umožnit zadavateli komunikovat s jiným zadavatelem prostřednictvím interní zprávy s navázaným zadávacím postupem.

Tato funkcionalita zadavateli umožní odeslat zprávu s navázaným zadávacím postupem komukoliv. Pokud zprávu s navázaným postupem obdrží Uživatel systému NEN s oprávněním zadavatele, otevře se po kliknutí na postup formulář pro administraci postupu. Pokud bude zpráva s navázaným zadávacím postupem odeslána zadavateli, který nemá oprávnění administrovat postup, tak v takovém případě, pokud se bude jednat o postup, který je uveřejněn, bude zobrazen náhled formuláře zadávacího postupu z pohledu dodavatele.

Novinky286202410.png

Pokud se bude jednat o neuveřejněný postup, nebude postup zobrazen.

Kontaktní osoby u dílčích VZ z DNS

Přínosem tohoto změnového požadavku je rozšíření seznamu zakázek o sloupce „Datum zahájení ZP” a „Kontaktní osoba zadavatele” na záložce „Zakázky v DNS”.

Sloupec pro kontaktní osobu bude obsahovat jméno, příjmení a telefon kontaktní osoby ze zakázky. Pokud bude mít kontaktní osoba zadáno více telefonů, budou uvedeny všechny oddělené čárkou.

Novinky286202411.png

Filtrování na Registru dodavatelů dle NIPEZ dodavatele

Přínosem tohoto změnového požadavku je možnost vyhledat dodavatele dle NIPEZ na autorizované i veřejné stránce systému NEN.

Autorizovaná část

V seznamu „Registru dodavatelů” bude doplněno v šedé liště nové tlačítko „Vyhledání dle NIPEZ”.

Novinky286202412.png

Funkčnost bude podobná jako je vyhledání zadávacího postupu pomocí „Rozšířeného vyhledávání” na straně dodavatele na seznamu „Všechny zadávací postupy”. Uživateli systému NEN se otevře nový formulář „Vyhledání dodavatele dle NIPEZ”, kde bude moci zatrhnout záznamy NIPEZ ve stromové struktuře.

Novinky286202413.png

Mezi dlaždice bude přidána nová s názvem „NIPEZ”, která bude obsahovat strom komodit z číselníku NIPEZ.

Novinky286202414.png

Po kliknutí na tlačítko „Dodavatelé” se Uživateli systému NEN zobrazí seznam dodavatelů, kteří komoditu dodávají. Rozsah sloupců na seznamu dodavatelů bude shodný se seznamem „Registr dodavatelů”.

Novinky286202415.png

Možnost zaevidovat ostatní komunikaci

Přínosem tohoto změnového požadavku je umožnit mezi zadavatelem a dodavatelem zaevidovat i komunikaci, která se nevztahuje ke konkrétním úkonům.

Do seznamu hodnot „Typ zprávy“ bude při evidenci zprávy přidán typ „Ostatní“. Pokud Uživatel systému NEN vybere tuto možnost, bude zobrazeno další pole „Upřesnění typu“ s výběrem ze seznamu hodnot. Zde bude zatím na výběr ze dvou možností „Odeslaná zpráva“ a „Přijatá zpráva“. Pole s výběrem hodnot nazvané „Upřesnění typu“ se objeví pouze v případě, kdy Uživatel systému NEN vybere možnost „Ostatní“. V ostatních případech bude pole skryto.

Novinky286202420.png

MS2021+ doplnění nápovědy na formulář pro zpřístupnění

Přínosem tohoto změnového požadavku je přidat uživatelskou nápovědu na formulář pro zpřístupnění zakázky pro systém MS2021+.

Uživatelům systému NEN bude přidán nápovědný text v aplikaci formou textového popisu.

Novinky286202421.png

Odůvodnění výběru dodavatele u strukturovaných dat písemné zprávy

Přínosem tohoto změnového požadavku je přidání dalšího textového pole do bloku „Další údaje – odůvodnění“ s popisem „Odůvodnění výběru dodavatele“, kde může zadavatel odůvodnění vyplnit.

Toto textové pole odůvodnění bude možné uveřejňovat a zobrazovat spolu se dvěma ostatními na detailu uveřejnění z pohledu zadavatele, na detailu uveřejnění z pohledu dodavatele a na záložce výsledku z pohledu dodavatele. Zároveň také na veřejné stránce systému NEN na záložce výsledek a také na detailu uveřejnění.

Novinky286202453.png

Přidání sloupce Smluvní cena s dodatkem

Přínosem tohoto změnového požadavku je rozšíření seznamu zadávacích postupů o sloupec „Smluvní cena s dodatkem”.

Po zobrazení všech zadávacích postupů bude sloupec „Smluvní cena bez DPH“ přejmenován na „Smluvní cena s dodatky bez DPH", což bude lépe vystihovat skutečně zobrazovanou částku. Bude přidán nový sloupec „Smluvní cena bez DPH“, který bude zobrazovat smluvní cenu, na kterou byla smlouva uzavřena. Tento sloupec se bude plnit automaticky při založení smlouvy na postupu nebo při změně její částky. V případě, že bude pro postup založeno více smluv, bude plněn součtem částek z těchto smluv.

Novinky286202423.png

Roztažení přehledu podaných nabídek

Přínosem tohoto změnového požadavku je zvětšit počet zobrazených řádků v přehledech pro podání.

V přehledu podaných nabídek se zobrazovalo pouze prvních 9 nabídek, aniž by bylo potřeba zobrazit další nabídky prostřednictvím posuvníku. Nově bude roztažen přehled podaných nabídek na 20 záznamů.

Novinky286202424.png

Tisk záznamu na detailu zprávy nezobrazuje přílohy

Přínosem tohoto změnového požadavku je přepracování nativní funkcionality „Tisk záznamu” na detailu zprávy a vytvoření nové tiskové sestavy, která zajistí tisk všech polí a seznamů, které jsou zobrazeny na detailu zprávy.

Tisková sestava bude zobrazovat seznam příloh a dále všechna pole a seznamy, které jsou zobrazeny na detailu zprávy.

Novinky286202425.png

Ukončení DNS

Přínosem tohoto změnového požadavku je úprava funkčnosti zrušení u postupu zadávacího řízení na zavedení DNS ve chvíli, kdy je Dynamický nákupní systém ve stavu Zavádění.

 • Úkon „Zrušení zadávacího postupu” v případě postupu zadávacího řízení na zavedení DNS

Při zrušení postupu se spustí ukončení DNS, tak jako by jej spustil zadavatel na detailu dynamického nákupního systému, a nastaví stav DNS na „Ukončen”. Po zrušení se Uživateli systému NEN zobrazí informační hláška: „Stav Dynamického nákupního systému zavádějící zakázky byl nastaven na Ukončen.“

Novinky286202426.png
 • Nestandardní stav č. 5 „Zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení”

Po jeho spuštění dojde k nastavení stavu „Zavádění” u navázaného DNS. Uživateli systému NEN bude přidána informační hláška po dokončení nestandardního stavu: „Stav Dynamického nákupního systému zavádějící zakázky byl nastaven na Zavádění.“

Novinky286202428.png
 • Blok „Veřejné zakázky”

Nebudou se zde zobrazovat dynamické nákupní systémy zrušených zadávacích řízení na zavedení DNS.

 • Informace o zrušení zavádějící zakázky

Na detailu DNS bude zobrazena informace v bloku „Základní informace” na záložce „Základní informace”.

Novinky286202427.png

Uvedení data ukončení DNS

Přínosem tohoto změnového požadavku je rozšíření formulářů systému NEN o pole pro stanovení přesného data ukončení DNS.

Pole „Datum ukončení DNS” bude přidáno na formulář pro administraci veřejné zakázky do bloku „Informace k DNS”.

Novinky286202431.png

V „Registru DNS” bude přejmenováno stávající pole „Termín ukončení” na „Datum ukončení DNS”.

Novinky286202432.png

Změna možností uveřejnění u stavu Ukončení plnění

Přínosem tohoto změnového požadavku je umožnit Uživateli systému NEN provádět úkony, které má ve stavu „Ukončení plnění" už nedostupné.

Systém NEN umožní Uživateli systému NEN uveřejnit informace i ve stavu postupu „Ukončení plnění“. Uživateli systému NEN tak bude stačit jen odemknout zadávací postup. Žádná z akcí, které provede, nebude měnit zpětně stav na „Zadán“.

Mezi tyto úkony bude patřit:

 • možnost „Uveřejnění poddodavatele“ bude podmíněna existencí záznamu poddodavatele,

 • možnost „Uveřejnění plnění“ bude podmíněna existencí záznamu plnění,

 • možnost „Uveřejnit údaje o účastnících řízení“ bude podmíněna zahájením odeslání výzvy k doplnění nabídky (týká se veřejných zakázek, které jsou zadávány na základě rámcové dohody bez obnovení)

 • možnost „Uveřejnit“ bude dostupná v bloku „Písemná zpráva zadavatele”, která se nachází v šedé liště.

Novinky286202437.png

Zobrazení dotazu (VZD) u notifikace o uplynutí lhůty

Přínosem tohoto změnového požadavku je zjednodušení navigace v rámci notifikace uplynutí lhůty pro odpověď na dotaz o vysvětlení zadávací dokumentace.

Do hlavičky zprávy bude přidán další řádek s proklikem, který bude odkazovat přímo na konkrétní žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, ke které se lhůta váže. Zadavatel již tedy nebude muset hledat žádost, ke které notifikace patří.

Novinky286202438.png

Bude změněna i e-mailová notifikace, která se zasílá Uživatelům systému NEN na externí e-mail, a to přidáním řádku s proklikem, který bude také odkazovat přímo na konkrétní žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Novinky286202439.png

Přehled dodavatelů, kteří potvrdili nabídku podanou prostřednictvím e-katalogů

Přínosem tohoto změnového požadavku je zobrazení přehledu dodavatelů, kteří potvrdili nabídku prostřednictvím e-katalogů napojených na systém.

U zadávacích postupů s elektronickým katalogem lze nyní v bloku „Vybraný účastník” přidat nový sloupec „Datum potvrzení nabídky”, který v případě, že dodavatel využívá e-katalog napojený na systém pro aktualizaci údajů, odešle potvrzení na výzvu pro aktualizaci položek a ve sloupci přidá datum potvrzení, kdy tak bylo učiněno.

Snímek obrazovky 2024-06-14 125557.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.