Skip to main content
Skip table of contents

Pravidla použití Registru veřejných zakázek


Zde naleznete obecný popis Registru veřejných zakázek, očekávané použití nabízených služeb a uvedení postupu pro přidělení přístupu k využívání služeb RVZ. Pravidla obsahují popis kroků provozovatele IS nutných k povolení, testování a připojení k RVZ. Bez provedení postupu nebude možné IS umožnit připojení k RVZ.

Vymezení pojmů

Pro účely této znalostní báze se rozumí:

 • Registrem veřejných zakázek (dále jen „RVZ“) – část informačního systému o veřejných zakázkách sloužící k přenosu informací při elektronické komunikaci při zadávání veřejných zakázek podle § 224 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vybudovaný jako modul NIPEZ pro uchování a výdej dat o zadávacích postupech dle aktuální verze datové struktury vydávané MMR;

 • Národním elektronickým nástrojem (dále jen „systém NEN“) – certifikovaný elektronický nástroj pro evidenci a zadávání veřejných zakázek, jehož užívání je bezplatné a jehož Správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj;

 • Národní infrastrukturou pro elektronické zadávání veřejných zakázek (dále jen „NIPEZ“) – soustava informačních systémů podporující procesy elektronizace zadávání veřejných zakázek. NIPEZ v sobě sdružuje systémy, které umožňují služby od uveřejňování informací až po elektronickou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem;

 • Certifikovaným elektronickým nástrojem (dále jen „CEN“) – elektronické nástroje, včetně systému NEN, sloužící k evidenci a zadávání veřejných zakázek certifikované dle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody;

 • Věstníkem veřejných zakázek (dále jen „VVZ“) – část informačního systému o veřejných zakázkách, která slouží k uveřejňování informací o zadávacích postupech a veřejných zakázkách. Je součástí IS NIPEZ;

 • RAV – modul pro zpracování a prezentaci statistických informací o veřejných zakázkách. Je součástí NIPEZ;

 • Informačním systémem (dále jen „IS“) – v kontextu této znalostní báze jsou pod tímto pojmem sdruženy CEN a všechny IS, které jsou sdruženy v NIPEZ;

 • Správcem RVZ je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1;

 • Provozovatelem systému NEN a RVZ je osoba, která zajišťuje služby spojené s provozem systému NEN a RVZ;

 • Centrálním ServiceDeskem NIPEZ (dále jen „CSD NIPEZ“, nebo „ServiceDesk“) – nástroj pro komunikaci mezi uživateli RVZ a Provozovatelem systému NEN a RVZ;

 • API – datové rozhraní RVZ, pomocí kterého je umožněn přenos dat prostřednictvím nabízených služeb.

Související články

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.