Skip to main content
Skip table of contents

Registrace do systému NEN


Registrace slouží k vytvoření účtu subjektu (žadatele) v systému NEN, která je přístupná z veřejné stránky systému NEN pod volbou „Registrace“. Žadatel zvolí, zda se chce registrovat jako zadavatel, dodavatel, nebo zda chce registrovat společné zadávání (zadavatelů).

Při registraci je nutné vyplnit dokument Registrační formulář a podepsat ho platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Registrační formulář má tři verze. Verze se odvíjí od nastavení v poli „Stát” a přepnutí jazyka na veřejné stránce systému NEN do CZ/EN.

Subjekty se sídlem na území České Republiky

Subjekty se sídlem v České republice můžou získat kvalifikovaný certifikát například od jednoho z těchto kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb. 

Jsou akceptovány také certifikáty vydané poskytovateli zařazenými do seznamů kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru vydávaných členskými státy dle Rozhodnutí komise 2009/767/ES. 

Subjekty se sídlem v Evropské Unii

Členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru zveřejňují důvěryhodné seznamy kvalifikovaných poskytovatelů důvěryhodných služeb v souladu s nařízením eIDAS. Tento důvěryhodný seznam naleznete zde.

Subjekty se sídlem mimo Evropskou Unii

Jestliže sídlíte mimo Evropskou Unii můžete registrační formulář podepsat jakýmkoliv elektronickým podpisem vedeným na Vaše jméno.

Další informace

Podmínky registrace do systému NEN

Podmínky registrace do systému NEN

Registrací v systému NEN se pro registrovaný subjekt a Uživatele systému NEN (dále souhrnně „Uživatel systému NEN") stává závazným Provozní řád systému NEN, Pravidla systému NEN, Pravidla elektronické aukce a další předpisy vztahující se k provozu systému NEN. Uživatel systému NEN je odpovědný za správnost, úplnost a aktuálnost všech údajů, které v systému NEN dle Pravidel systému NEN předloží při registraci svého účtu, případně při aktualizaci údajů evidovaných u svého účtu.

Registrací subjektu v systému NEN na Správce systému NEN nepřechází ani není převedena odpovědnost za zákonnost postupu Uživatele systému NEN nebo za nároky třetí osoby vůči Uživateli systému NEN.

Provozovatel systému NEN formou provozních informací na veřejné stránce systému NEN informuje Uživatele systému NEN o případných mimořádných situacích, které by mohly mít dopad na dodržení zákona Uživatelem systému NEN. V těchto provozních informacích Správce systému NEN uvede doporučená nápravná opatření. Náklady na proveden/í nápravného opatření v rámci zadávacího postupu nese Uživatel systému NEN bez ohledu na to, zda se jednalo o nápravné opatření doporučené Správcem systému NEN.

Registrací subjektu v systému NEN Správci systému NEN nevzniká povinnost hradit náklady za provedení nápravného opatření včetně případné vzniklé újmy nebo ušlého zisku. Uživatel systému NEN souhlasí s tím, že podmínky registrace v systému NEN včetně podmínek stanovených v Provozním řádu systému NEN jsou přiměřené a obvyklé a neobsahují žádná ustanovení, která by nebylo možné rozumně očekávat.

Správce systému NEN nenese odpovědnost za dostupnost nebo funkčnost služeb a funkcionalit, na které je v systému NEN odkazováno, pokud jsou spravovány třetí osobou.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.